RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 unijnego rozporządzenia o danych osobowych – RODO, chcemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Metelski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Obsługi BHP i PPOŻ BHP-MET Piotr Metelski z siedzibą w Łodzi kod pocztowy 95-100 Zgierz, ul. Boruty 20, NIP: 729 140 22 66, REGON: 100672587, adres e-mail: biuro@bhp-met.pl,

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: joanna.metelska@bhp-met.com,

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • a) zawarcia i wykonywania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • b) wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności obowiązków księgowych i podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • c) realizacji kontaktu, wymiany informacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcami danych osobowych mogą być, które wspomagają Administratora w jego działalności jak np. dostawcy oraz podmioty świadczące usługi utrzymywania i serwisowania oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora, firmy kurierskie i pocztowe, firmy przewozowe, kancelarie prawne, banki obsługujące płatności, kontrahenci i potencjalni kontrahenci Administratora danych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, które ewentualnie mogą się ujawnić w związku z realizacją umowy lub do czasu upływu okresów przedawnienia wynikającego z przepisów prawa podatkowego, zależnie co nastąpi później.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich poza obszar EOG, jak również do organizacji międzynarodowych.

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem. Podanie danych niezbędnych do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jest wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów.

Przysługuje Państwu prawo:

  • a) dostępu i sprostowania Państwa danych osobowych;
  • b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • c) przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • d) wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W razie gdybyśmy dopuścili się naruszenia przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.