Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem wymaganym przez Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719). I jest obowiązkowa dla obiektów:

 • użyteczności publicznej (zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II i ZL III), np. kina, teatry, budynki administracyjno-biurowe, supermarkety, szkoły, przedszkola, urzędy, szpitale itp.
 • zamieszkania zbiorowego (ZL V), np. hotele, motele, pensjonaty, internaty, akademiki itp.
 • produkcyjnych, magazynowych (PM) np. magazyny, hurtownie, hale produkcyjne oraz
 • inwentarskich (IN) np. chlewnie, kurniki, jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, lub:
  kubatura (brutto) budynku lub jego części, która stanowi odrębną strefę pożarową przekracza 1000m3, z zastrzeżeniem pkt b; kubatura (brutto) budynku inwentarskiego (IN) przekracza 1500 m3; powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

Oferujemy profesjonalne opracowanie oraz aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w oparciu o obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, dokumentację techniczną budynku oraz wizję lokalną.

 • W części opisowej zawarte są informacje dotyczące obowiązków prawnych zarządcy/właściciela obiektu, wymagań ppoż. dla budynku, instrukcje wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, instrukcje postępowania w przypadku pożaru, instrukcje dotyczące organizacji ewakuacji
 • Część graficzna opracowana jest w postaci rzutów poszczególnych kondygnacji zawierających m.in. rozmieszczenie gaśnic i urządzeń ppoż., kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne, występowanie substancji niebezpiecznych oraz plany usytuowania obiektu.

plan ewakuacji

Cena instrukcji jest uzależniona m.in. od:

 • powierzchni budynku, ilości kondygnacji i przeznaczenia
 • posiadania dokumentacji projektowej do budynku,
 • posiadania aktualnych rzutów wszystkich kondygnacji w wersji papierowej lub elektronicznej

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania instrukcji ppoż.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów