Szkolenia PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa – wykładowcami są strażacy z długoletnim stażem operacyjnym i dydaktycznym. Zajęcia obejmują wykład oraz opcjonalnie ćwiczenia z praktycznego użycia wszystkich typów gaśnic.

W czasie szkoleń realizujemy również różne scenariusze postępowania w sytuacjach wystąpienia awarii przemysłowych.

Szkolenie w zakresie postępowania na wypadek niezamierzonego uwolnienia amoniaku z instalacji chłodniczej

program szkolenia

 1. Ogólna charakterystyka substancji i zagrożenia związane z jej używaniem:
  • palny, bezbarwny gaz , łatwo rozpuszczalny w wodzie
  • z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe
  • lżejszy od powietrza – w razie uwolnienia gromadzi się w górnych partiach pomieszczeń
  • szkodliwość tej substancji zależna jest od stężenia i czasu narażenia na jego działanie:
  • ciekły amoniak wylany na skórę wywołuje odmrożenia, jest przy tym silnie toksyczny, działa drażniąco na skórę i błony śluzowe
  • objawy zatrucia amoniakiem: osłabienie mięśni, drgawki, osłabienie słuchu, wymioty, kaszel oraz zachrypnięty głos, a także problemy z oddychaniem, ból oraz uczucie ucisku w klatce piersiowej, pojawiają się także duszności, palenia dróg oddechowych i problemy ze złapaniem oddechu- zatrucie amoniakiem powoduje zablokowanie dróg oddechowy, co w ostateczności powoduje śmierć przez uduszenie.
 2. postępowanie w razie wystąpienia niezamierzonego uwolnienia amoniaku z instalacji chłodniczej:
  • tryb postępowania w razie wystąpienia awarii
  • przebieg procesu informacji
  • przebieg procesu ewakuacji
  • postępowanie służb utrzymania ruchu nadzorujących pracę instalacji chłodniczej
  • powiadomienie o zagrożeniu Państwowej Straży Pożarnej
 3. postępowanie w przypadku ryzyka zagrożenia życia i zdrowia pracowników:
  • rozpoznanie możliwości udzielenia pomocy i ewakuacji osobom zagrożonymi
  • działania w celu usunięcia z obszaru, wszystkich osób nie biorących udziału w likwidacji awarii
  • szkoleni pracownicy ćwiczą następujące czynności:
  • zakładanie aparatu ochrony dróg oddechowych,
  • odkręcanie zaworu butli ODO, zakładania maski i podłączanie reduktora,
  • sprawdzenie i zarejestrowanie ciśnienia na manometrze,
  • mocowanie radiotelefonu nasobnego do pasa biodrowego ODO
  • zakładanie kasku ochronnego i ubrania gazoszczelnego..
  • szkolenie przeciwpożarowe
   szkolenie przeciwpożarowe
   szkolenie przeciwpożarowe
  • prowadzenie działań w strefie niebezpiecznej
  • wyprowadzenie osób zagrożonych,
  • podjęcie próby usunięcia awarii, w tym zlokalizowanie źródła wycieku,
  • postępowanie w przypadku zapłonu fazy gazowej amoniaku i pożaru strumieniowego (JET FIRE),
  • postępowanie w przypadku wycieku fazy ciekłej i pożaru powierzchniowego
 4. współpraca z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą
 5. postępowanie po zakończonych czynnościach ratowniczo gaśniczych.