Skuteczność prowadzonych przez nas szkoleń BHP gwarantuje położenie dużego nacisku na praktyczne ćwiczenia i warsztatową formę zajęć. Podczas szkoleń z pierwszej pomocy pokazujemy, jak opatrywać rany, odpowiednio układać poszkodowanego w bezpiecznej pozycji czy wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Przeprowadzamy ćwiczenia z fantomem.

W czasie szkolenia realizujemy różne scenariusze dopasowane do zagrożeń na stanowiskach pracy i możliwych potencjalnych awarii.

W Polsce jest wiele aktów prawnych, które mówią o obowiązku udzielania pierwszej pomocy:

 • Kodeks karny,
 • Kodeks wykroczeń,
 • Kodeks pracy,
 • Prawo o ruchu drogowym,
 • Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym.

Kodeks karny

Art. 162.
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ustawa Kodeks pracy</h3

Art. 2071.
§ 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

 1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
 2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,
 3. pracownikach wyznaczonych do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§ 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:

 1. imię i nazwisko,
 2. miejsce wykonywania pracy,
 3. numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Art. 2091.
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

 1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 2. wyznaczyć pracowników do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.