Czym jest ryzyko zawodowe?

Przez pojęcie ryzyka zawodowego w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP rozumie się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń powiązanych z wykonywaną pracą. W szczególności chodzi tu o możliwości wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych wynikających z charakteru środowiska pracy lub sposobu jej wykonywania.

Jak zapewnić, że osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego mają odpowiednie kompetencje ?

Osoby wyznaczane do prowadzenia oceny ryzyka zawodowego powinny posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. Podstawowym wymaganiem jest przy tym:

  • znajomość ogólnych zasad oceny ryzyka zawodowego;
  • umiejętność identyfikowania zagrożeń, a także oceny ich szkodliwych skutków;
  • umiejętność formułowania propozycji co do sposobu eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego;
  • umiejętność oceny skuteczności stosowanych środków ochrony.

W celu zapewnienia, że wszystkie osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego mają potrzebną wiedzę i umiejętności, wskazane jest, aby odbyły one odpowiednie szkolenia.

Szkolenia z oceny ryzyka zawodowego?
Bhp w Łódzkiem – profesjonalnie i terminowo

Skomentuj

You must be logged in to post a comment.